План посете часова наставног особља

У школи се редовно по усвојеном Плану посете часова, који је део Годишњег плана рада школе, спроводи педагошко инструктивни надзор наставног особља од стране педагога и директора школе .